אתר האינטרנט עוז בת גלים – תנאי שימוש.

ח.פ. 511134611

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עוז בת גלים (להלן: "האתר").

תקנון אתר המכירות

דף זה, בצירוף המסמכים המופיעים בו במפורש, מציג מידע אודותינו ועל התנאים וההגבלות המשפטיים שבהם אנו מוכרים כל אחד מהמוצרים המופיעים באתר שלנו. תנאים אלה יחולו על כל הסכם בינינו למכירת מוצרים. אנא קרא את התנאים האלה בקפידה, וודא שאתה מבין אותם לפני הזמנת המוצרים מהאתר שלנו. לידיעתך, על-ידי הזמנת מוצרים מהאתר שלנו, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות אלה ולכל הסעיפים המופיעים בתקנון זה. בעת ביצוע הזמנה באתר תתבקש לאשר את הסכמתך לתנאים הנ"ל. אם תסרב לקבל את התנאים האלה, לא תוכל להזמין מוצרים מהאתר שלנו. באפשרותך להדפיס עותק של תנאים אלה, או לשמור אותם במחשב שלך, לעיון עתידי.

1. אתר האינטרנט שלנו שייך ומתופעל על ידי "עוז בת גלים" (להלן: "החברה") או מי מטעמה. 
בכפוף לתקנון זה, מטרת האתר הינה לאפשר רכישת מוצרי ניקוי ביתי ותעשייתי,  ומוצרים אחרים באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור הגולשים באתר, וכן לפרסם ולספק כל מידע נוסף על פי שיקול דעתה של החברה.
2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. הנך מתבקש לקרוא את התנאים במלואם ובעיון, מפני שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה וכן הסכם מחייב בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
3. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה, שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.
4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר.
5. לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה בהתאם לתקנון זה.
6. והיה אם ייקבע שהוראות כלשהן בתקנון זה אינן תקפות או שאינן ניתנות לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות להלן, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.
7. מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד.
8. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש
9. בתקנון זה, "גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "החברה" - לרבות מנהליה, עובדיה, ובעלי מניותיה וכל מי מטעמה.
12. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
13. השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות לרבות אזורים בעלי סיכון בטחוני או שמצויים מעבר לקו הירוק.
14. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
15. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי שרות הלקוחות של החברה בטלפון 1700-701-174 או במייל: service@oz-b-g.com.

הזכות להשתתף במכירות הנערכות:

 1. רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל גולש שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
 2. תנאי מוקדם לביצוע עסקת רכישה באתר הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי של הגולש. עסקת הרכישה תכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים אשר ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, ובין היתר במקרים הבאים:
  א. ביצוע מעשים בלתי חוקיים ו/או הפרה של הוראות הדין.
  ב. הפרת תנאי מתנאי התקנון.
  ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה ו/או במועד מאוחר יותר.
  ד. ביצוע מעשה או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
 4. החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב ו/או עקב תקלה טכנית, מחיר המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הנרכש כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
 5. הגשת פרטים אישים כוזבים אסורה לחלוטין ועשויה להווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.
 6. לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ואימות הנתונים על פי הרשום בתקנון ההזמנה תאושר על ידי גורם בכיר בחברה ותועבר לטיפול ואספקה.

שמירה על פרטיות - אמנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו: בכדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך, בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו.    

המוצרים באתר

 1. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
  2. המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
  3. תצלומי המוצרים המופיעים באתר, נועדו לשם המחשה בלבד.
  4. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.
  5. בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר.
  6. בכל מודעת מוצר באתר מופיעים המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי המשווקים ו/או היבואנים של המוצר.

המכירה באתר

 1. במסגרת ביצוע פעולת הרכישה באתר, יהיה על מבצע הפעולה למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.
  2. אין אפשרות לרכישה באתר באמצעות כרטיסי אשראי מסוג "דיירקט" ואו "אלקטרון".

ביטול רכישה על-ידי המזמין

לקוח יקר,
פנייה זו נועדה אך ורק לביטול הזמנה שבוצעה באתר האינטרנט או טלפונית במרכז ההזמנות
פנייתכם תטופל תוך 4 ימי עסקים לכל היותר בכפוף לתקנון האתר והחוק.
א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
ב. דרכי ביטול הזמנה:
צוות שירות הלקוחות של "עוז בת גלים"  עומד לרשותכם בטלפון 1700-701-174
בימים א'-ה' בין השעות 08:30 - 16:00
מייל לפניות לשירות הלקוחות: service@oz-b-g.com .
פקס לפניות לשירות הלקוחות: 04-8512057
מדיניות ביטול:
ג. בעת ביטול עסקה עקב פגם לא ייגבו דמי ביטול. כספך יוחזר אליך תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה.
ד. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם אלה בעקבות אי התאמה, או כל הפרה אחרת של הסכם זה, כספך יוחזר לך תוך 14 ימים מקבלת הודעה המאשרת את ביטול העסקה על ידך ויגבו דמי ביטול על סך 100 ש"ח או 5% מערך המוצר, הנמוך מבניהם. כל זאת בהתקיים התנאים הבאים: המוצר יוחזר אלינו על חשבונך, באריזתו המקורית ושאינך ביצעת שימוש כלשהו במוצר אשר גרם לנזק בערכו והוביל להרעה במצבו. במידה ויש למוצר אביזרים נלווים או מתנה שהתקבלה בעת רכישת המוצר, עליך להחזיר גם אותם. חוסר באביזרים אלו עלול להוביל לחיוב בגין שווי אביזרים הללו. לחברתנו ישנה אפשרות לתבוע ממך ירידה בערך המוצר על פי החוק.
ה. אפשרות לביטול מטעם החברה: החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. אם לאחר ביצוע ו. הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות שאינן תלויות בה ושלא היו ידועות בעת ההזמנה (שביתות, עתות מלחמה, מגיפות וכוח עליון).
ז. לתשומת ליבך, כל הזכויות המשפטיות המגיעות לך כצרכן ביחס לביטול עסקה אינם משתנות או נפגעות מהסכם זה (הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו)
1. תודיע על כך החברה לצרכן ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.
2. החברה רשאית לבטל עסקה.

מדיניות החזרת מוצרים

 1. ביטול עסקה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 [להלן –"חוק הגנת הצרכן"], והתקנות שהותקנו על פיו.
  2. בקשה לביטול עסקה תתקבל בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
  3. בהתאם להוראת סעיף 2 לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א 2010- , רשאי הלקוח להשיב את המוצר שרכש באופן עצמאי לנקודת האיסוף שמקומה יימסר לו לאחר קבלת הבקשה. לחילופין, רשאי הלקוח לרכוש שירות החזרה והובלת המוצר בתשלום בשיעור שיקבע על ידי "עוז בת גלים".
 2. "עוז בת גלים" רשאית לגבות דמי ביטול עסקה בשיעור 5% מערך המוצר או 100₪ הנמוך מבינהם.
  5. אופן החזרת התשלום יתבצע בהתאם להוראת סעיף 4 לתקנות הגנת הצרכן, בתוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצר. הזיכוי יבוצע, ככל שניתן, באותו האופן שבאמצעותו נתקבל התשלום עבור המוצר .

משלוח ומועדי אספקת המוצר

 1. 1. אספקת המוצר, כפי שיפורט במודעת המוצר, תהא בימי העסקים (ימים א"-ה" בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין, ובלבד שהמוצר נמצא במלאי. "עוז בת גלים" מתחייבת לספק את המוצר תוך 7 ימי עסקים.
  "עוז בת גלים" תתאם מועד אספקה לאחר תהליך הרכישה.
  2. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים באספקת מוצרים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה במקרה של איחור של למעלה מעשרה ימים ממועד האספקה המובטח. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
  3. עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה תהא חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים, להיעזר בשרותי חברת הובלות אחרת המסוגלת לספק את המוצר לאותו אזור בתוספת תשלום או לחלופין שלא לספק את המוצר כלל. חובה על הלקוח במעמד ביצוע הרכישה, לעדכן את החברה, כי היישוב אליו יסופק המוצר, מצוי מעבר "לקו הירוק" או ביישוב בעל סיכון במקרה של איסוף עצמי האחריות על האיסוף וההובלה חלה על הלקוח ואין לחברה אחריות כלשהי לרבות לנזקים הנגרמים כתוצאה מאיסוף ו/או הובלת המוצר ו/או הרכבה לקויה.
  4. איסוף המוצר כאמור יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, מפעילת האתר תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בתקנון זה ולקזז כל סכום אחר המגיע לה, לרבות בגין דמי אחסנה כאמור. איסוף עצמי אפשרי לאחר תיאום מול מוקד ההזמנות הטלפוני של האתר-בלבד. לא כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לאיסוף עצמי.
 2. הובלה ומשלוח:

בהובלה לישובים מרוחקים (צפונית לכרמיאל ,דרומית לדימונה)/ישובים מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 150-300 ₪. בהתאם למדיניות היבואן וחברת ההובלות.
עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצוין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
** חתימת הלקוח על תעודת המשלוח במעמד אספקת המוצר, מהווה אישור הלקוח לקבלת המוצר תקין וללא כל טענה מצד הלקוח, לכן, במהלך קבלת המוצר על ידי הלקוח, הן באמצעות שליח והן באיסוף עצמי, אנו ממליצים ללקוח לבדוק את שלמות המוצר באופן יסודי ככל האפשר לפני חתימתו על הטופס המאשר את קבלת המוצר שכן טענות כאלה לא יתקבלו. היה והלקוח ניתקל בפגם במוצר באספקתו, יסרב הלקוח לקבל את המוצר מהאדם המוסר אותו לידיו, לא יחתום על אישור קבלת המוצר ויידע את "עוז בת גלים" בסמוך ככל הניתן לקרות המקרה.

אחריות

 1. מפרטי המוצרים המפורסמים באתר ותנאי האחריות למוצרים, נמסרים על ידי הספק (כהגדרתו להלן) ובאחריותו.
  2. המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של היצרנים ו/או הספקים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצר (בתקנון זה, "הספק") והכול בהתאם לתעודת האחריות שתסופק יחד עם המוצר, אלא אם צוין אחרת בפרטי המוצר.
  3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, מובהר בזאת כי החברה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם השימוש באתר (לרבות לגבי מעשה ו/או מחדל הקשורים למוצרים, ללקוח או לצד שלישי, לרבות אך לא רק מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו), אלא אם כן החברה הינה הספק של המוצר.
  4. יחד עם זאת, במקרים בהם תתקבלנה תלונות צרכנים, תנקוט החברה בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו.
  5. ניתן לעיין בתעודת האחריות המצורפת למוצרים המסופקים על ידי החברה אצל נציגי שירות הלקוחות של החברה,
  6. המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה ו/או הרכבה, תחול עליו.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא ( AS IS ). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של "עוז בת גלים" ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה את הזכות להשתמש בהם במסגרת האתר. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר וכן בשם המתחם ( Domain Name ), בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, בטקסטים, בזכויות היוצרים, במאגרי המידע, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, הידע ( Know-How ),מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הגולשים, ו/או כל חומר אחר הכלול בו אלא אם צוין במפורש אחרת.
  2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה, פרט לשימוש המותר על פי החוק. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר.
  3. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של "עוז בת גלים" ו/או בבעלותו של צד שלישי אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ו/או האתר ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: - כקישורית ( Hyper-Link ) -בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם - כסימן מסחרי (או חלק ממנו) של אחר - ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.
  4. למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם ( Domain Name ) וכתובת דואר אלקטרוני ( e-mail ).

פרסומות וקישורים

 1. החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.
  2. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה ו/או פיקוח על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. כמו כן, אין החברה מתחייבת כי כל קישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, תנאי השימוש יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר עמם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים בתקנון, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.