תנאי האחריות המפורטים להלן גוברים על האמור בתעודת האחריות שנמסרה לצרכן אלא אם הוקנו לצרכן בתעודת האחריות זכויות שמעבר למפורט להלן.

אחריות יצרן לביצוע תיקונים

  1. (א) יצרן של טובין שנמכרו לצרכן יתקן, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה; נדרשה במסגרת התיקון החלפה של פריט טובין, כולו או חלקים ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי היצרן בלא תמורה.

(ב) תיקן יצרן את הקלקול או ביצע החלפה, ימסור לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון, ולגבי החלפת חלקים מהטובין – מהות ההחלפה.

(ג)  על אף האמור בתקנת משנה (א), הוכיח היצרן כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן, יהא פטור מחיוביו לפי תקנה זו.

אספקת חלקי חילוף

  1. (א) יצרן של טובין אשר נמכרו לצרכן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון הטובין, עד תום תקופת האחריות שנקבעה לטובין.

(ב) בלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה (א), יצרן של טובין אשר מחירם במועד הרכישה עולה על 300 שקלים חדשים יספק, על פי דרישת הצרכן שרכשם, חלקי חילוף לשם תיקון הטובין עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה לטובין.

חובת התקנה

  1. 4– לא חל

תחילת חיובי היצרן

  1. (א) חיובי היצרן לפי תקנות אלה מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.

(ב) קבע היצרן חובת התקנה או הדרכה, תחל תקופת האחריות במועד סיום ההדרכה או ההתקנה, לפי המאוחר, ובלבד שעד למועד התקנת הטובין לא עשה הצרכן שימוש בטובין שנמסרו לו והטובין נשמרו בתנאים ראויים העונים לדרישות היצרן.

אופן ביצוע התיקונים

  1. (א) תיקון קלקול בטובין בתקופת האחריות יחזיר את הטובין למצב שבו היו אלמלא הקלקול, בכפוף להוראת תקנה משנה (ב).

(ב) היה תיקון הטובין בתקופת האחריות כרוך בהחלפת חלקים בהם, יהיו החלקים המחליפים מקוריים וחדשים.

(ג)  לא מילא היצרן אחר הוראות תקנות משנה (א) ו–(ב), יספק לצרכן טובין חדשים, זהים או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעדם, לפי בחירת היצרן.

מקום ביצוע התיקונים

  1. (א) – לא חל

(ב) טובין שאינם מפורטים בתוספת השניה יובאו לתחנות השירות, לשם תיקונם; לא ניתן להוביל באופן סביר את הטובין לתחנות השירות, מפאת גודלם, משקלם או נפחם או מחמת היותם מחוברים דרך קבע, יתקנם היצרן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את הטובין למעבדה ויחזירם למענו של הצרכן, בלא תמורה.

תנאים לגביית תשלום

  1. על אף האמור בתקנות 2 ו–6(ג), רשאי יצרן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע בטובין לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתם או החלפתם, לפי הענין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בהם נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:

(1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן;

(2) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין;

(3) תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות אלה.

חובה לקיים תחנות שירות

  1. (א) יצרן חייב לקיים תחנת שירות אחת לפחות בכל אחת מן הערים: ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה ובאר שבע, או בסביבתן הקרובה; חיוב כאמור לא יחול על עוסק שמכר טובין לצרכן ואינו יצרן.

(ב) המקום שבו מכר העוסק את הטובין לצרכן (בתקנה זו ובתקנה 10 – נקודת המכירה) ישמש תחנת שירות, אלא אם כן קיימת בקרבת מקום תחנת שירות לפי תקנת משנה (א); בתקנת משנה זו, "קרבת מקום" – מרחק שאינו עולה על 15 קילומטרים.

מועדים לביצוע התיקונים

  1.  

במוצרים שמחירם מתחת 400 ₪:

(א) יצרן ימלא את חובתו לתקן טובין על פי תקנות אלה לא יאוחר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסרו הטובין לתחנת השירות, לפי הענין; נמסרו הטובין לנקודת המכירה בהתאם כאמור בתקנה 9(ב), ימלא היצרן את חובתו לתקן את הטובין לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסרו הטובין.

במוצרים שמחירם מעל 400 ₪:

(ב) חויב עוסק בתיקון הטובין לפי תקנה 19, ימלא את חובתו בתוך תקופה של שלושה שבועות מיום שנקרא לעשות כן או מיום שהטובין נמסרו לנקודת המכירה, לפי הענין.

(ג)  – לא חל.

(ד) שבתות וחגים לא יבואו במנין התקופות שנקבעו בסעיף זה או בתוספת השניה.

תנאים לגביית תשלום

  1. (א) נדרש ביקור טכנאי במענו של הצרכן, לשם קיום חיובי היצרן לאחר מכירת הטובין, יתאם היצרן עם הצרכן את המועד ושעת הביקור.

(ב) זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר למועד שתואם כאמור בתקנת משנה (א).

(ג)  בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, יודיע על כך היצרן לצרכן ויתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון על פי תקנה 10; איחר הטכנאי למעלה מפעמיים ברציפות בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון הטובין, יראו את היצרן כמי שהפר את חיוביו לפי תקנות אלה